- CTRL-D - !

?
 email:
Äàòà-êàáåëü äëÿ Sonim XP3 (USB)
 |  |  

:

 • Java
 • ! • FAQ
 • WAP • -
 • USB
 • 2 !
 • DKU-5
 • Mini USB

 • .

 • .
 • PDFSearch.Ru
 • Lune.Ru
 • '

 • ...
 •  2 3 • :  


  . »
  »

  Äàòà-êàáåëü äëÿ Sonim XP3 (USB)

  Äàòà-êàáåëü äëÿ Sonim XP3 (USB)

  898 .

  Ïîääåðæèâàåò ïåðåäà÷ó ôàéëîâ, à òàêæå GPRS-Internet. Ïîçâîëÿåò çàãðóæàòü íà òåëåôîí êàðòèíêè, ôîòî, ìåëîäèè è ñêà÷èâàòü èõ ñ òåëåôîíà â êîìïüþòåð. Ïîääåðæèâàåòñÿ îòïðàâêà è ïîëó÷åíèå SMS, ðåäàêòèðîâàíèå òåëåôîííîé êíèãè è åæåäíåâíèêà.  êàáåëå ïðèìåíåí íîâûé òèï ðàçúåìà, âïåðâûå âñòðå÷àþùèéñÿ â Sonim XP3 (Duos).
  . .


  ! !
  , ,
  Aliexpress .

  .

  .

  :

  - 12
  100%


  ,
  100%


  (.. , ).

  - 898

  30 .
  . . , . . , , . .  ! , . , , ! , 100% , , .


  Äàòà-êàáåëü äëÿ Sonim XP3 (USB) , ** 898 ,

  , :

  ! .
  ** ,

  , : e-mail , , , .

  Äàòà-êàáåëü äëÿ Sonim XP3 (USB)