- CTRL-D - !

?
 email:
Âåëîñèïåäíûé äåðæàòåëü äëÿ Explay A320
 |  |  

:

 • Java
 • ! • FAQ
 • WAP • -
 • USB
 • 2 !
 • DKU-5
 • Mini USB

 • .

 • .
 • PDFSearch.Ru
 • Lune.Ru
 • '

 • ...
 •  2 3 • :  


  . »
  »

  Âåëîñèïåäíûé äåðæàòåëü äëÿ Explay A320

  Âåëîñèïåäíûé äåðæàòåëü äëÿ Explay A320

  879 .

  Óäîáíûé è ïðàêòè÷íûé äåðæàòåëü äëÿ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà íà âåëîñèïåäå. Ëåãêî óñòàíàâëèâàåòñÿ, ëåãêî ñíèìàåòñÿ. Èç ýòîãî äåðæàòåëÿ Âàø òåëåôîí íå âûëåòèò íèêîãäà, òàê êàê îí ïðî÷íî è íàäåæíî ôèêñèðóåò Âàø ìîáèëüíûé òåëåôîí íà ðóëå âåëîñèïåäà. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ â äâóõ ïëîñêîñòÿõ. Íåçàìåíèìàÿ âåùü äëÿ ëþáèòåëåé åçäû íà âåëîñèïåäå.
  . .


  ! !
  , ,
  Aliexpress .

  .

  .

  :

  - 12
  100%


  ,
  100%


  (.. , ).

  - 879

  31 .
  . . , . . , , . .  ! , . , , ! , 100% , , .


  Âåëîñèïåäíûé äåðæàòåëü äëÿ Explay A320 , ** 879 ,

  , :

  ! .
  ** ,

  , : e-mail , , , .

  Âåëîñèïåäíûé äåðæàòåëü äëÿ Explay A320