- CTRL-D - !

?
 email:
Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Explay A320
 |  |  

:

 • Java
 • ! • FAQ
 • WAP • -
 • USB
 • 2 !
 • DKU-5
 • Mini USB

 • .

 • .
 • PDFSearch.Ru
 • Lune.Ru
 • '

 • ...
 •  2 3 • :  


  . »
  »

  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Explay A320

  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Explay A320

  795 .

  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (ÑÇÓ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ çàðÿäêè òåëåôîíà îò ñòàíäàðòíîé ñåòè 220Â. Ïîðîé áûâàåò î÷åíü óäîáíî èìåòü çàðÿäêó êàê äîìà, òàê è íà ðàáîòå, îäíàêî òåëåôîí âñåãäà áûâàåò óêîìïëåêòîâàí òîëüêî îäíèì çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì. Ïðèîáðåòÿ ÑÇÓ ó íàñ Âû ñìîæåòå âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.
  . .


  ! !
  , ,
  Aliexpress .

  .

  .

  :

  - 12
  100%


  ,
  100%


  (.. , ).

  - 795

  31 .
  . . , . . , , . .  ! , . , , ! , 100% , , .


  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Explay A320 , ** 795 ,

  , :

  ! .
  ** ,

  , : e-mail , , , .

  Ñåòåâîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî äëÿ Explay A320